Tìm kiếm toàn hệ thống chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

72 Khoá học

Giáo viên: Linh Giang Bui

testscorm

Giáo viên: Huyen Cao Thanh

test11

Giáo viên: Trang Cao Minh

Phần mềm Toán

Trong học phần Phần Mềm Toán, sinh viên sẽ được học cách sử dụng các phần mềm sau:

1) Phần mềm vẽ hình và đồ thị GeoGebra

https://www.geogebra.org/?lang=en

https://vi.wikipedia.org/wiki/GeoGebra

2) Phần mềm soạn thảo văn bản Toán học LaTeX

https://vi.wikipedia.org/wiki/LaTeX

3) Phần mềm tính toán khoa học Scilab

https://vi.wikipedia.org/wiki/Scilab

https://www.scilab.org/download/6.1.0